1. Vietcombank
– Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Luyến
– Số tài khoản: 0041000367850
– Chi nhánh: Đà Nẵng

2. MB (Ngân hàng Quân Đội)
– Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Luyến
– Số tài khoản: 3010120281093
– Chi nhánh: Đà Nẵng