1. Vietcombank
– Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Luyến
– Số tài khoản: 0041000367850
– Chi nhánh: Đà Nẵng

2. ACB
– Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Luyến
– Số tài khoản: 232130779
– Chi nhánh: Đà Nẵng